Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Een Libel: „Prinses Juliana verloofd!” In de bekende Libellen-Serie (uitgave van Bosch & Keuning te Baarn) zal binnen enkele dagen een Libel verschijnen: „Prinses Juliana verloofd!" Een vlotte Libel met interessante bijzonderheden uit het leven van Prinses Juliana en Prins Benno en een keur van prachtige foto's. De rijksbestuurder van Hongarije, Horthy, heeft een telegram van gelukwensch gezonden aan H. M. de Koningin in verband met de verloving van de Prinses. Ook te Den Haag zal Zaterdag, den nationalen feestdag, aan alle gemeentelijke onderwijsinstellingen en aan het geheele gemeentepersoneel, voor zoover de dienst het toelaat, vacantie verleend worden. De gesteunden zullen niet behoeven te stempelen en de werkverschaffingen zullen gesloten zijn.De Tijd, 11-09-1936

Open link naar krant op Delpher
Ter gelegenheid van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana heeft mevr. Regina Kolthoff-Grelinger te Scheveningen een Oranje-marsch gecomponeerd op tekst van haar zelve, waarvan zij bereids een exemplaar aan het jonge paar heeft doen toekomen.
In de bekende Libellen-serie (uitgave van Bosch en Keuning te Baarn) zal binnen enkele dagen een Libel verschijnen: "Prinses Juliana verloofd !" Een vlotte Libel met interessante bizonderheden uit het leven van Prinses Juliana en Prins Benno en een keur van prachtige foto's. De raad der gemeente Vlaardinger-Ambacht heeft besloten een der aan te leggen straten in de Oranjewijk den naam te geven van „Prins Bernhardlaan". Verzuimde arbeidsuren mogen ingehaald worden Naar ons wordt medegedeeld, is de minister van Sociale Zaken voornemens, om aan hoofden of bestuurders van ondernemingen in alle gemeenten des Rijks, in wier fabriek of werkplaatsen of onderdeelen daarvan op morgen in verband met de viering van den nationalen feestdag geen arbeid wordt verricht, te vergunnen, het aantal op dien Zaterdag verzuimde uren, tot een maximum van 51/2 uur, te doen inhalen op de eerste vijf werkdagen der weken, vallende in het tijdvak van 14 tot 26 September, met dien verstande, dat de werktijd per dag, ten hoogste 91/2 uur mag bedragen en dat de arbeidstijd van de betrokken arbeiders in zijn geheel moet zijn gelegen tusschen 7 uur v.m. en 7 uur n.m. of in de gevallen, waar in krachtens het werktijdenbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1923, ruimere arbeidstijdsgrenzen zijn toegestaan, tusschen de daar aangegeven tijdsgrenzen.
Haagsche courant, 11-09-1936

Open link naar krant op Delpher
DE VORSTELIJKE VERLOVING. Receptie ten Paleize. Nieuwe ovaties op het Noordeinde. Alle scholen hebben vrij. — Feestelijkheden te Amsterdam en Rotterdam. De Koninklijke familie naar Amsterdam. In verband met het feit, dat Zaterdag a .s. als nationale feestdag zal worden beschouwd, is het de wensch der regeering, dat dien dag alle scholen in ons land gesloten zullen zijn. Effectenbeurs gesloten. Het bestuur van de Vereeniging voor den effectenhandel heeft het besluit genomen, dat Zaterdag de effectenbeurs zal zijn gesloten. Aanbieding van gelukwenschen. H.M. de Koningin heeft gisteravond 6 uur ten paleize Noordeinde ontvangen de voorzitters van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, den voorzitter van den ministerraad en de ministers, den vice-president van den Raad van Sate, den commissaris der Koningin in Zuid-Holland, den gouverneur der residentie, den directeur van het kabinet der Koningin en den burgemeester van 's-Gravenhage, teneinde hen in ie gelegenheid te stellen, hun gelukwenschen aan te bieden aan de Koningin en aan Prinses Juliana en aan Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld. De huldiging op morgen. Omtrent de optocht van vertegenwoordigers van vereenigingen en organisaties, georganiseerd door het Haagsch Comité voor Volksfeesten, wordt nog het volgende gemeld: Tusschen half vier en half vijf wordt verzameld op het Nassauplein. Vandaar wordt geloopen v:a de Nassaulaan, Plein 1813, Zeestraat, Noordeinde, défilé langs het Koninklijk paleis. Voorts door de Heulstraat, naar het Lange Voorhout, waar de stoet ontbonden, wordt. Het comité verzoekt het publiek dringend, niet mede te loopen. Den deelnemers wordt verzocht, tijdig aanwezig te zijn. Bij het paleis Noordeinde. Het was ook gisteren den geheelen middag in de omgeving van het paleis zeer druk. Duizenden en duizenden stonden in de omgeving van het paleis te wachten, in de hoop, de Prinses en den Prins te zien. Men kortte zich den tijd, door het zingen van liederen, afgewisseld door het geroep: leve de Prinses en de Prins. Van half zes af was het een aan- en afrijden van auto's welke de autoriteiten, die om zes uur ter audiëntie genoodigd waren, naar het paleis brachten. De audiëntie duurde tot ruim half zeven. Toen zag men de ministers en de overige genoodigden vertrekken. Eenigen uit het publiek zagen een glimp van Prinses Juliana voor een der ramen van de bovencorridor. Toen barstte een gejuich los, dat overging in luid gejubel en gezang, dat minuten lang aanhield. Men riep om de Prinses en den Prins. Zij lieten zich echter niet Bij het paleis Noordeinde. Het was ook gisteren den geheelen middag in de omgeving van het paleis zeer druk. Duizenden en duizenden stonden in de omgeving van het paleis te wachten, in de hoop, de Prinses en den Prins te zien. Men kortte zich den tijd, door het zingen van liederen, afgewisseld door het geroep: leve de Prinses en de Prins. Van half zes af was het een aan- en afrijden van auto's welke de autoriteiten, die om zes uur ter audiëntie genoodigd waren, naar het paleis brachten. De audiëntie duurde tot ruim half zeven. Toen zag men de ministers en de overige genoodigden vertrekken. Eenigen uit het publiek zagen een glimp van Prinses Juliana voor een der ramen van de bovencorridor. Toen barstte een gejuich los, dat overging in luid gejubel en gezang, dat minuten lang aanhield. Men riep om de Prinses en den Prins. Zij lieten zich echter niet zien en menigeen, die uren had staan wachten, meende reeds, dat hij weg moest gaan zonder Prinses Juliana of Prins Bernhard gezien te hebben, toen een lakei voor een der vensters verscheen en dit hoog open schoof. Toen was het publiek niet meer te houden. Men begreep, dat het verloofde paar zich wederom zou vertoonen, om de menigte te danken voor alle hulde en bewijzen van aanhankelijkheid. En inderdaad — enkele seconden later verschenen Prinses Juliana en Prins Bernhard, lachend en wuivend voor het venster en dankten vriendelijk voor de hartelijke ovatie, welke het publiek hen bracht. De menschenmenigte drong op, men kon slechts met moeite door de politie op een afstand gehouden worden. Honderden en honderden kleine vlaggetjes verschenen eensklaps — niemand wist, waar deze zoo plotseling vandaan kwamen — zakdoeken en hoeden gingen in de lucht, kortom het was weder een van die spontane en grootsche betoogingen van aanhankelijkheid en trouw, zooals ons vorstelijk huis deze in den loop der laatste dagen reeds tallooze malen heeft ontvangen. Het jonge paar trok zich terug en tot verrassing van het publiek kwam de Koningin met de prinses van Lippe-Biesterfeld even voor het open raam en ook zij hadden een hartelijke hulde in ontvangst te nemen. Nog eenmaal verscheen Prinses Juliana met Prins Bernhard voor het venster, wederom barstte een gejuich los. Toen deed Prins Benno met een kwiek gebaar het raam dicht, woof nog eenmaal met beide handen en verdween met de Prinses. Het publiek begreep, dat het toen afgeloopen was en langzaam begon het zich te verspreiden. Feest in de hoofdstad. In Amsterdam was het gisteravond weer een drukte van belang, welke haar hoogtepunt vond in het Vondelpark en Rosarium. Het weer was prachtig en duizenden hebben zich geschaard op en om het terras, waar zich ook Verkade's harmoniegezelschap had opgesteld. Precies te half negen betrad de heer Josephus Jitta het podium om een inleidend woord te spreken, waarna het Wilhelmus werd gespeeld. Plechtig klonk ons volkslied door de feeëriek verlichte tuinen. Vervolgens was het woord aan prof. mr. C. P. M. Romme, die erop wees, dat prinses Juliana in de harten van de Nederlanders een te vaste en te groote plaats heeft vëroverd, dan dat wij ons niet zeer innig en oprecht zouden verheugen in haar groot geluk, een geluk, dat tenvolle moge opbloeien en zich verdiepen in haar huwelijk. Spr. besloot zijn toespraak met een: lang leve de onverbreekbare band tusschen Oranje en Amsterdam. Na zang en muziek, las de heer Josephus Jitta het volgende telegram voor, dat aan de Prinses werd gezonden. „Duizenden Amsterdammers, zangers en luisteraars, vereenigd in het Vondelpark in het door werkloozen gestichte Rosarium, te midden der rozen, die ook het wapen der Von Lippe-Biesterfeld's sieren, brengen vol vreugde over Uw groot geluk U beiden hun innigsten heilwensch." Na een slotwoord van den heer J. ter Haar Jr., cirkelde een K.L.M.-vliegtuig over het park en strooide een regen van Oranjebloemen neer. Geestdrift te Rotterdam. Op den eersten avond, dat te Rotterdam een feestavond is georganiseerd ter gelegenheid van de vorstelijke verloving, heeft de Rotterdamsche burgerij in een massale opkomst in het Beursgebouw haar liefde voor het vorstenhuis ten toon gespreid. De burgemeester, mr. P. Droogleever Fortuyn, opende de bijeenkomst en sprak de verzamelde menigte in een korte, gloedvolle speech toe. Op het aangeheven „leve de prinses, leve •'.-e prins" volgde telkens een oorverdoovend gejuich, gevolgd door het zingen van: „Lang zullen ze leven". De redevoeringen van de sprekers, ds. A. T. W. de Kluis en rector H. Drost uit Amsterdam, werden herhaaldelijk door enthousiaste betuigingen van vreugde met de verloving van de prinses onderbroken. Het publiek, dat ten getale van vijf a zesduizend personen in het Beursgebouw aanwezig was, verkeerde in een zoo groote oranjestemming, dat het moeite kostte, het te doen luisteren naar den zang van de Kon. Zangvereeniging „Rotte's Mannenkoor" en van de afdeeling Rotterdam van de Nederlandsche Vereeniging voor den Volkszang en het aubade-koor van Rotterdam's comité ter behartiging van nationale belangen. Aan het eind van den avond, die besloten werd met community-singing, scheen bijna geen eind te komen aan de toejuichingen voor de Koningin, de Prinses en den Prins. De Nederlandsche Oranje vereeniging heeft in een stampvolle Odéonzaal de verloving van Prinses Juliana gevierd. Na een openingswoord van den voorzitter den heer A. J. v. Zuylekom sr., heeft als eerste spreker het woord gevoerd ds. P. G. de Vey Mestdagh. De volgende spreker was mr. G. v. Baren, burgemeester van Delft, die vertelde dat in Delft de oranjeliefde op spontane wijze tot uiting was gekomen. Het was voor spreker een openbaring geweest te zien hoe dankbaar ons volk kon zijn. De vrees dat onze dynastie zou uitsterven is verdwenen. De hoop leeft op. Nederland en Oranje zijn zoo aan elkaar verbonden dat men zou vreezen, dat met het uitsterven van het Huis van Oranje ook ons volk zou vallen. Het is de eerste Oranje geweest die onze voorrechten en volksvrjj heden, die wij als Nederlanders genieten, geschapen heeft. Daarom moeten wij een „volksfront" hebben, dat zich schaart om het Huis van Oranje. Waar de Prins vertoeven zal. HUIZE „DE SPERWERHOF" TE 'S-GRAVELAND. Als over eenigen tijd de eerste spontane nationale vreugde eenigszins zal zijn geluwd, als ook de officieele verlovingsfeesten, op „Het Loo" ten einde zijn, zal prins Bernhard zich eenige maanden in een rustige omgeving wijden aan de studie van het Nederlandsche volk en zijn belangen. Reeds in zijn radio-rede kondigde de Prins deze plannen aan. Het is zoo goed als zeker, dat voor dit doel het buiten „De Sperwershof" van jhr. mr. W. F. Röell te 's-Graveland zal worden uitverkoren. Op deze fraaie buitenplaats, waar groote vrienden van H.K.H. Prinses Juliana wonen, heeft Prins Bernhard, zooals men weet, reeds meermalen vertoefd en eenige keeren was hij gelijktijdig met de Prinses de gast van de familie Roëll. Ongetwijfeld leent dit statige, rustige buiten zich bijzonder voor de plannen van den toekomstigen Prins-gemaal. Toen wij er een kijkje namen, overgoot een warme zon de fraaie boomengroepen en frisch groene grasgazons, die het huis omlijsten. Boven de hoofdingang wapperde vroolijk de nationale driekleur met oranje wimpel en nog voor wij aanschelden, sprong een jonge, -mooie hond, Silvia, lustig blaffend op ons toe. Op de bovenverdieping bevindt zich aan de achterzijde van het huis een fraaie, stemmige kamer, waar de Prins reeds eerder verblijf hield en welke ook voor den komenden studietijd voor hem zal zijn gereserveerd. Vanuit deze kamer heeft men een prachtig uitzicht over het mooie Spanderswoud, dat tusschen Hilversum en 's-Graveland ligt. In de rustige bibliotheek zal de Prins zich voor zijn komende taak kunnen voorbereiden. Na de drukke dagen van overweldigende en bijzondere belangstelling zal „De Sperwershof" met zijn prachtige lanen en de reeds herfstende bosschen in de directe omgeving ongetwijfeld aan den jongen Prins een verblijf bieden, dat zeer geschikt is voor de taak, welke hij zich heeft voorgenomen, voordat het koninklijk paar in den echt zal treden. Uitzending naar Indië. Gistermiddag heeft de Phohi een speciale uitzending naar Indië verzorgd in verband met de verloving van prinses Juliana er. prins Bernhard. Een programma van nationale muziek eij reportage der verlovingsgebeurtenissei* was samengesteld. De heer D. Hans sprak tot de Inlischal luisteraars over het onderwerp: „Er war in twee koningskinderen". Oranje-avond te 's-Gravenliage, In de tot in de uiterste hoeken gevulds Groote Kerk te 's-Gravenhage hielden dq vereenigingen „Bijbel, Oranje en Neder» land" en „Bijbel en Oranje" een dank en. bedestond, bij gelegenheid van de vorste-, lijke verloving. Als sprekers traden op da Haagsche predikanten der Ned. Herv. Ge' meente ds. Is. Voorsteegh en ds. D. A. va;ï den Bosch. Vele autoriteiten woonden deze plechtigheid bij, het koninklijk huis was vertegen* woordigd door den eersten kamerheer-ceremoniemeester van H.M. de Koningin, jhr, A. G. Sickinghe. Voorts waren o.a. aanwezig de ministers Slotemaker de Bruine en Deckers.
Een Libel: „Prinses Juliana verloofd!" In de bekende Libellen-Serie (uitgava van Bosch en Keuning te Baarn) zal binnen enkele dagen een Libel verschijnen: „Prinses Juliana verloofd!" Een vlotte Libel met interessante bijzonderheden uit het leven van Prinses Juliana en Prins Benno en een keur van prachtige foto's. De drukte in de omgeving van het paleis. Het was hedenochtend vroeg beslist minder druk voor het paleis en in de omgeving, dan de vorige dagen. Om elf uur, waren echter weer eenige honderden belangstellenden aanwezig. Een bijzonder aardig moment hebben wij om kwart over elf meegemaakt. Toen naderden twee Alkmaarsche kaasdragers het paleis, die een berrie droegen, waarop prachtige oranje, alsmede roode en geele (de Lippische kleuren) dahlia's lagen met eenige kazen. De beide kaasdragers werden voorafgegaan door twee heeren in jaquette met hoogen hoed, den burgemeester van Alkmaar, jhr. mr. van Kinschot, en den directeur van het marktwezen, aldaar, den heer W. Voorthuyzen. Deze hulde van het kaasdragersgilde is door de Prinses en den Prins persoonlijk in ontvangst genomen. Aan deze aanbieding ging nog een aardig moment vooraf, toen het jonge paar zich voor een der zijvensters vertoonde en het publiek hun een ovatie bracht. In den tuin van het paleis heeft de Prinses de hulde van de Alkmaarsche kaasdragers in ontvangst genomen. De Prins en diens broeder waren hierbij aanwezig. De Prinses onderhield zich eenigen tijd met de leden der deputatie. Zij was gekleed in een licht beige complet. Prins Bernhard had een lichtblauw colbert aan en een witte anjer in het knoopsgat. Prins Aschwin droeg een grijs flanellen broek met een grijs sportjasje. De Prinses dankte het gezelschap hartelijk voor dit huldebewijs en gaf allen leden van het gezelschap de hand. Het défilé op Zaterdagmiddag. OPROEP VAN DEN HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE. De hoofdcommissaris van politie te 's-Gravenhage, een beroep doende op de medewerking van allen, die gehoor gevend aan den oproep van het Haagsch Comité voor Volksfeesten, Zaterdagmiddag a.s. langs het paleis Noordeinde zullen defileeren, verzoekt hun: 1. Niet stil te staaan voor het paleis Noordeinde, doch in behoorlijk tempo de marsch-route te blijven vervolgen. 2. Bij het beëindigen van de route op het Lange Voorhout, onmiddellijk uiteen te gaan. Voorts doet de hoofdeommissiaris van politie een beroep op iedereen, om zich vooral stipt te houden aan de door de politie te geven aanwijzingen en aldus mede te werken, opdat geen enkel onaangenaam voorval dezen nationalen feestdag moge verstoren. De werkloozen. De regeeringspersdienst meldt in aansluiting aan het bericht van gisteren wat betreft het niet-stempelen op Zaterdag van ondersteunde werkloozen, dat, indien werkloozenkassen haar leden over Zaterdag uitkeering geven zonder dat er aanmeldingslij sten zijn geteekend, daartegen noch door gemeentebesturen, noch door den directeur van den rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling bezwaar zal worden gemaakt. De nationale feestdag bij de K. R. O. In verband met den nationalen feestdag zal de K.R.O. zijn programma van Zaterdag geheel wijzigen. Te beginnen bij het morgenconcert zullen zoowel, de gramofoonplatenprogramma's als de verschillende orkesten een keur van vaderlandsche liederen en andere vaderlandsche muziek bieden. Des middags te ongeveer 4.45 uur zal een ooggetuigeverslag worden verzorgd van het paleis Noordeinde te Den Haag, alwaar de Haagsche organisaties onder leiding van het Haagsch Comité van Volksfeesten komen défileeren voor het verloofde paar. De Koningin, de Prinses en de Prins naar Amsterdam.
Delftsche Courant, 11-09-1936

Open link naar krant op Delpher
TER AANKONDIGING. Prinses Juliana verloofd! De groote gebeurtenis aan ons Koninklijk hof heeft de drukpersen aan 't werk gezet. De kranten staan er vol van en de boekenechrijvers en -uitgevers haasten zich om actueele werkjes over Juliana en Bernhard het licht te doen zien. Ze willen het ijzer smeden terwijl het nog heet is. De firma Bosch en Keuning, te Baarn, gaf in zijn Libellen-serie, als no. 50. een werkje over de verloving, verlucht met 42 foto's. Mooie opnamen van 't jonge omtrent de nauwelijks in de perken te hou omtrent de nauwelijk in de perken te houden uitbundigheid der Oranje-vereering. De twintig bladzijden tekst zijn verzorgd door C. Mortimer, korte levenshistories van Haar en Hem. — de radiotoespraken die we beluisterd hebben, een en ander van 't Lippische vorstengeslacht, enkele karakteristieke bijzonderheden, —zoo is de tekst, die zich vlot laat lezen. Uitgave is als alle Libellen verzorgd tot in de puntjes. Leeuwarder Nieuwsblad, 14-09-1936

Open link naar krant op Delpher
„Prinses Juliana verloofd”. In de Libellen-serie, uitgpgeven door Bosch & Keuning te Baarn. Is verschenen „Prinses Juliana verloofd!", een; smakelijk uitziend werkje, waarvan C, Mortimer den tekst schreef en dat met talrijke foto's verlucht is. De Telegraaf, 14-09-1936

Open link naar krant op Delpher
— Een Libel: „Prinses Juliana verloofd!" In de bekende Libellen-Serie (uitgave van Bosch & Keuning te Baarn) zal binnen enkele dagen een Libel verschijnen: „Prinses Juliana verloofd!" Een vlotte Libel met interessante bijzonderheden uit het leven van Prinses Juliana eri Prins Benno en een keur van foto's. — Binnen enkele dagen zal bij A. W. Sijthoff's Uitgevers-Mij. N.V. te Leiden, een boekje verschijnen, getiteld: „Holland's Bruidspaar". Arnhemsche Courant, 14-09-1936

Open link naar krant op Delpher
ONTVANGEN BOEKEN Libellenserie Uitg. Bosch en Keuning Prinses Juliana verloofd. Baarn. De Fa. Bosch en Keuning smeedt het ijzer als het heet is. Een heel gelukkige opvatting, want daaraan hebben we het te danken, dat nu reeds in haar Libellen-serie een mooi boekje verscheen met heel veel goede foto's van het verloofde Paar, uit hun jeugdjaren en de meest recente foto's, gevolgd door een biografie der beide jongelui en een opsomming van hetgeen er gebeurde na het blijde nieuws der verloving. Ook de radio-redes zijn er in opgenomen. Een bijzonder geslaagd boekje, dat we gaarne in aller handen wenschen. De boekhandel heeft het reeds ten verkoop. De Noord-Ooster, 15-09-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster