Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Weer vier nieuwe Libellen. Christus en Japan door Tojohiko Kagawa. Libellenserie no. 103-104. Uitgave Bosch en Keuning, Baarn. Kagawa is een der merkwaardigste menschen van onzen tijd. Hij is de sociale en geestelijke hervormer van Japan en heeft als zoodanig een beteekenis die verder reikt dan de grenzen van het eilandenrijk. Hij heeft velen aanleiding gegeven tot uitgebreide beschouwingen en ook in de Nederlandsche literatuur wordt aan dezen zendeling-socioloog meer dan gewone aandacht geschonken. In de Libellenserie is thans een boekje verschenen, waarin Kagawa zelf over Japan en de Japanners schrijft en hun verhouding tot het Christendom belicht. Een zeer interessant geschrift, dat niet zal nalaten de belangstelling voor Kagawa en zijn geweldig werk te verdiepen.
Handweven voor beginners, met 34 oorspronkelijke ontwerpen door Riek van der Heyden.
No. 71-72 in de Libellen-serie, uitgegeven door Bosch & Keuning te Baarn. De leergang, in dit boekje samengevat, is ontstaan uit een reeks lessen in het tijdschrift „De Jonge Vrouw". Hij wil inleiden in de beginselen van het handweven. Ieder, ook wie van weven nog niets afweet, kan van het begin af alles meedoen. De inhoud bestaat uit de volgende hoofdstukken: De eerste beginselen. Eenspoelrips, Oostersch Gobelin. Smyrnakleedje en Smyrnakussen. Blokjesrips. Rya-weefsel. Puntenweefsel. Geometrisch gobelin. Dekgang, gedeeltelijke dekgang en vlechtwerk. Half smyrna en half rya. Kaartweven. Iets over weefstoelen. Een groot aantal duidelijke ontwerpen zijn tusschen den tekst bij deze lessen geplaatst.
Kralenhandwerk, door Riek Heusinkveld. No. 79 in de Libellenserie voornoemd. Een techniek die vroeger meer in zwang was dan in de laatste jaren. Toch zijn er aardige resultaten mee te bereiken. Dertien voorwerpen worden besproken, n.l. onderlegger, eierstelletje, visitetaschje, sierspeld, postzegel-étui, sieraden-doosje, kralenketting, bladwijzer, servetring, vingerdoekring, servetbandje, taschje en bloemketting. Op heldere wijze, ook in de illustreering, wordt uiteengezet, hoe de voorwerpen vervaardigd moeten worden.
De beide Blumhardts, door ds. J.J. Buskes Jr.
Libellen-serie nr. 92. Uitg. Bosch & Keuning, Baarn. De naam Blumhardt is in den laatsten tijd vooral meer geworden dan een klank en daarmede ook de namen Möttlingen en Bad Boll. Wie over dit reveil wat meer wil weten, leze het in deze serie verschenen geschrift van den bekenden Amsterdamschen predikant ds. Buskes, dat evenals het door ds. A.W. Plug verzorgde deeltje uit deze serie, Möttlingen getiteld, zeer informeerend ie en niet zal nalaten de warme en levendige belangstelling voor Blumhardt en zijn prediking te wekken en te verdiepen.
Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur,

Open link naar krant op Delpher
Ontvangen lectuur Riek van der Heyden: Handweven voor beginners. — Uitg. Bosch & Keunlng, Baarn.
In de aardige Libellen-serie, die nu al genoeg bekend is, zijn weer enkele practische boekjes verschenen. Nr. 72/74 is getiteld „Handweven voor beginners" en wil een inleiding zijn in de beginselen van het handweven. Ook zij, die van weven nog niets afweten, kunnen deze inleiding gebruiken. De schrijfster heeft haar boekje uiterst eenvoudig gehouden en toch is het geen saai studiewerk geworden doordat het naast de bespreking van toestellen en werktechniek dadelijk al eenige voorbeelden geeft voor het maken van gebruiksvoorwerpen. In het geheeil treffen we in dit Libelletje 34 oorspronkelijke ontwerpen aan, alle bedoeld voor beginnelingen in het handweven.
--- Riek Heusinkveld: Kralenhandwerk. — Uitg. Boscb & Keuning, Baarn.
Nr. 79 van de Libellen-serie biedt 13 voorbeelden voor kralenhandwerk, waaronder we gebruiksvoorwerpen aantreffen, die niet alleen mooi, maar ook heel origineel zijn. We noemen bijvoorbeeld hei leuke eierstelletje, dat bestaat uit een eiermaridje, eierdopjes, eiermutsjes en een zoutvaatje, alles van kralenhandwerk. Bijzondere aandacht verdient ook de kralen sierspeld, die op een japon of een hoed gestoken kan worden en die bewijst, dat een gedistingeerde garneering nog niet altijd duur behoeft te zijn.

---
De Gooi- en Eemlander, 18-07-1935

Open link naar krant op Delpher
NIEUWE LIBELLEN-BOEKJES. In de Libellen-serie is bij Bosch en Keuning te Baarn als no. 1 verschenen „Groente als hoofdschotel" door Hermlen Manger, een boekje waarin het nut van groente wordt betoogd en het gebruik van rauwkost wordt aanbevolen in het voetspoor van dr Bagnar Berg, dr Bircher Benner en arts V. Hettema. Peter Lutz zorgde voor geestige krabbeltjes in de marge.
Een bijzonder aardig deeltje in deze met smaak verzorgde reeks is no. 102. "Als de oogst wordt ingehaald" door D.J. van der Ven. waarin de bekende folklorist op boelende wijze allerlei bijzonderheden en gebruiken beschrijft, die met den oogst samenhangen. Mooie lllustratles onderbreken den tekst.
Kralenhandwerk door Riek Hensinkveld. Handweven voor beginners door Riek van der Heyden. Libellenserie. Van Bosch & Keunlng te Baarn.
In de Libellenserie kwamen weer twee practische werkjes uit nl "Kralenhandwerk" door Riek Heusinkveld en Handweven voor Beginners" door Riek van der Heyden. Beide boekjes vermellden alles wat noodlg is om de techniek van het werk te beheerschen en geven tal van aantrekkelijke modellen. Een aardig bandje, goed papier en heldere foto's geven deze deeltjes een aandig voorkomen.
Het Vaderland, 31-07-1935

Open link naar krant op Delpher
Heusinkveld, Riek. Kralenhandwerk. (1935). 32 blz., geïll. No. 79 van de door Bosch & Keuning uitgegeven Libellen-serie; inhoudende voorbeelden voor het maken van een: onderlegger, eierstelletje, visitetaschje , sierspeld, postzegelètui, sieradendoosje, kralenketting, bladwijzer, servetring, vingerdoekring, servetbandje, taschje en bloemketting.Arnhemsche Courant, 23-01-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster