Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Uit de Dagboeken van Sören Kierkegaard, gekozen en bewerkt door M. Roel Houwink. Gewijd aan dè nagedachtenis van ds. G.J.A. Jonker. No. 87 van de Libellen-serie. Uitgave Bosch & Keuning te Baarn.
Kierkegaard was een Deen en leefde van 1813—1855. In zijn inleiding zegt de schrijver van dit boekje van dezen mensch: „Tweeërlei maakt vooral zijn beteekenis uit: in de eerste plaats is hij de onweerlegbare apologeet van het Evangelie voor den modernen mensch. Alle „goden van dezen tijd" vermag hij te ontmaskeren, alle denkgedrochten te analyseeren. Zoodat er slechts deze ééne keuze blijft, die van ons uit geen keuze meer is: „Wie niet vóór Mij is, die is tegen Mij". Wij, die aan alle kanten — dikwijls zonder het te weten — door het heir der demonen overmeesterd worden; die in ons hartstochtelijk verlangen naar De Waarheid aan tal van theologische en philosophische schijn-waarheden dreigen ten gronde te gaan; die van louter beschouwelijkhedd de Bijbel niet meer als een levend Godswoord lezen kunnen — wij hebben den apologeet Kierkegaard noodig om het Evangelie in zijn ganschen rijkdom en onmiddellijkheid voor onzen tijd opnieuw te leeren verstaan. Maar wij hebben ook den vlijmscherpen kritikus Kierkegaard noodig, die onze door en door vooze en ontworteld: Christenheid en onze in traditionalisme en zelfzucht vastgeloopen kerk zegt, waar het op staat. Korte stukjes en aphorismen zijn hier samengebracht. Op velerlei terrein van het Christendom wordt hier een goed gefundeerde meening verkondigd: het is pittige:, soms geestige, maar steeds opwekkende lectuur.
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 03-05-1935

Open link naar krant op Delpher
Retraite.
Als no. 91 is in de Libellenserie (uitgave Bosch en Keuning te Baarn) verschenen: „Retraite", door dr. P. Stegenga Azn, Evang. Luth. predikant te Amsterdam. Schr. zegt o.m. in dit boekje: „Ja, daar moeten tijden zijn in ons leven dat het stil wordt; waarin de stormen, die alle dagen door onze ziel varen, zich neerleggen, zooals het vaak gebeurt op den avond, als de wind gaat liggen en er een verzoenende kalmte neerdaalt over de gansche schepping. In zulk een avondvrede der ziel wordt onze wil klein en God groot. De Eeuwige rijst als 't' ware omhoog achter de kleine, nietige verschijnselen van het leven, die misschien in den heeten drukken dag zoo gewichtig en groot lijken...." --- Uit de. dagboeken van Sören Kierkegaard.
Bij Bosch & Keuning te Baarn is als no. 87 in de Libellen-serie verschenen: „Uit de dagboeken van Sören Kierkegaard", gekozen en bewerkt door mr. Roel Houwink. Het boekje is opgedragen aan de nagedachtenis van ds. G.J.A. Jonker. Schr. teekent Kierkegaard in zijn inleiding aldus: In de eerste plaats is hij de onweerlegbare apologeet van het Evangelie voor den modernen mensch, in de tweede plaats de vlijmscherpe criticus die de vooze en ontwortelde christenheid en de in tradiotionalisme en zelfzucht vastgeloopen Kerk zegt waar het op staat; daarom is hij, al is hij reeds tachtig jaar geleden gestorven, zooals schr. het ziet voor onzen tijd. In het boek vinden wij korte uitspraken van den grooten Deenschen theoloog bijeen, met een lijst van werken van en over hem, voor zoover zij in het Nederlandsch verschenen zijn. ---
Algemeen Handelsblad, 03-05-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster