Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


NIEUWE UITGAVEN. Libellen-serie. — Bosch en Keuning, Baarn. In de Libellen-serie zijn weer eenige nieuwe werkjes verschenen. Als no. 118 zag een beschouwing van prof. dr. W.J. Aalders het licht onder den titel "Jezus Christus en de moderne wereld". In een helder, prettig geschreven betoog behandelt Prof. Aalders dit onderwerp als een levenskwestie of, zooals hij het zelf noemt, als een vraag van leven en dood.
Ds. A.A. Wild behandelt in het 88ste nummer der serie eenige problemen, die zich lieten samenvatten onder den titel "Levensgeloof en Geloofslevens". Ook deze beschouwingen zijn door haar ernst en prettigen betoogtrant zeer lezenswaardig.
De Gooi- en Eemlander, 25-02-1936

Open link naar krant op Delpher
Vier religieuze Libellen. De bekende uitgevers van de Libellen-Serie te Baarn, Bosch en Keuning, zonden ons een viertal deeltjes uit deze Serie toe, alle handelende over godsdienstige onderwerpen. De tweede druk verscheen van Job, door J.J. Buskes Jr., een gedegen en lezenswaardige studie over dit bijbelboek, waarin de schrijver poogt den lezers het Boek Job geestelijk te doen verstaan. De uitgevers zorgden voor een kunstvol gewaad.
Ds. H. Veldkamp geeft aan de hand van Amos 1—3 een beschouwing over „De boer uit Tekoa". Van het vijftiental hoofdstukken noemen wij: Tweeërlei wijsheid, Het gif van Sodom, Ik—gij, Eenvoudige vragen, Stille getuigen.
Jezus Christus en de moderne wereld is de titel van 'n geschriftje, waarin prof. dr. W.J. Aalders de problemen en de kwalen van onze moderne wereld, nivelleering en techniseering, bespreekt en aan een scherpe critiek onderwerpt. De schrijver wijst er op, dat het Evangelie het tegendeel is van techniek en nivellement en dat wie daardoor gegrepen wordt, zich ontrukt aan den ban dier machten.
Ds. A.A. Wildschut houdt zich bezig met „Levensgeloof en Geloofsleven" en de betrekkingen welke er tusschen beide bestaan. Des schrijvers slotconclusie is, dat wanneer het christelijk geloof zijn taak beseft en bidt tot God, dat de wereld weer worde een paradijs waarin vrede en gerechtigheid wonen, het leven des geloofs ons weer terugbrengt tot levensgeloof.
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 26-02-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster