Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Retraite, door dr. P. Stegenga Azn. Libellen-serie. Uitgave Bosch en Keuning, Baarn.
Deze Libel, verzorgd door den Amsterdamschen predikant dr. P. Stegenga Azn., is een voortreffelijk stuk werk, waarin hij op de hem eigen simpele, maar niettemin zoo bij uitstek overtuigende wijze het vraagstuk van Retraitte, van levensverdieping en zelfbezinning bespreekt. Allereerst geeft de schrijver een beschouwimg van de idee retraite, die ook voor protestantsch-christelijke menschen haar heiligende en verrijkende beteekenis kan hebben, om vervolgens te wijzen op de noodzakelijkheid ervan en de elementen eener zuivere retraite samen te vatten. De schrijver licht de vormen dezer retraite toe en staat vervolgens stil bij de mogelijke gevaren. Tenslotte schrijft hij over de retraite iederen dag, waarna hij zijn verhandeling sluit met een heenwijzing op Christus.
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 13-05-1935

Open link naar krant op Delpher
Retraite.
Als no. 91 is in de Libellenserie (uitgave Bosch en Keuning te Baarn) verschenen: „Retraite", door dr. P. Stegenga Azn, Evang. Luth. predikant te Amsterdam. Schr. zegt o.m. in dit boekje: „Ja, daar moeten tijden zijn in ons leven dat het stil wordt; waarin de stormen, die alle dagen door onze ziel varen, zich neerleggen, zooals het vaak gebeurt op den avond, als de wind gaat liggen en er een verzoenende kalmte neerdaalt over de gansche schepping. In zulk een avondvrede der ziel wordt onze wil klein en God groot. De Eeuwige rijst als 't' ware omhoog achter de kleine, nietige verschijnselen van het leven, die misschien in den heeten drukken dag zoo gewichtig en groot lijken...."
--- Uit de. dagboeken van Sören Kierkegaard.
Bij Bosch & Keuning te Baarn is als no. 87 in de Libellen-serie verschenen: „Uit de dagboeken van Sören Kierkegaard", gekozen en bewerkt door mr. Roel Houwink. Het boekje is opgedragen aan de nagedachtenis van ds. G.J.A. Jonker. Schr. teekent Kierkegaard in zijn inleiding aldus: In de eerste plaats is hij de onweerlegbare apologeet van het Evangelie voor den modernen mensch, in de tweede plaats de vlijmscherpe criticus die de vooze en ontwortelde christenheid en de in tradiotionalisme en zelfzucht vastgeloopen Kerk zegt waar het op staat; daarom is hij, al is hij reeds tachtig jaar geleden gestorven, zooals schr. het ziet voor onzen tijd. In het boek vinden wij korte uitspraken van den grooten Deenschen theoloog bijeen, met een lijst van werken van en over hem, voor zoover zij in het Nederlandsch verschenen zijn. ---
Algemeen Handelsblad, 06-06-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster