Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


In de Libellen-serie van Bosch & Keuning te Baarn verschenen:
Kamp om de Matterhorn, roman door Carl Haensel. Uit het Duitsch door Joh. Hepp. Een uiterst spannende beschrijving van de eerste bestijging van de Matterhorn door den Engelschman Edward Whymper, die in 1865 den berg van de Zwitsersche zijde af overwon. Zijn poging was des te spannender, omdat tegelijkertijd een expeditie van den Italiaanschen kant naar boven ging. Whymper en de zijnen bereikten het eerst den top, bij de afdaling verloren echter vier zijner menschen het leven. Dit boeiend geschreven boek bevat prachtig foto-materiaal van de Matterhorn.
Uw zuster Eva door Jilles Limburg. Deze roman met religieuzen inslag is een naar het leven geschreven verhaal, dat treft door zijn eenvoud. De schrijver schildert hierin den moeilijken levensweg van een ongetrouwde moeder. Al ligt zijn kracht niet in beeldende karakterteekening, de levendige, sterk sprekende handeling plaatst zijn figuren in een fel licht, dat het wezen van zijn personen duidelijk doet zien en begrijpen.
Nieuwsblad van het Noorden, 16-11-1935

Open link naar krant op Delpher
Jilles Limburg; UW ZUSTER EVA . Bosch en Keuning, Baarn. Ook deze roman dient een moraal. Ook hierin treedt een huichelaar-voorganger op, ditmaal een prekende wellusteling. Maar het groote onderscheid tusschen dit boek en dat van Rudolf van Reest is, dat hier niet de zonde over het geloof, doch het geloof over de zonde triomfeert. En zich daarop niet verheft. Eva is een christin en een heldin. Zij is een figuur, die jongere lezers zullen onthouden als een persoonlijkheid, waaraan het goed is zich te spiegelen. Al het leed, dat een vrouw treffen kan, treft haar, maar zij draagt het niet als een kruis dat drukt, doch als een kruis, dat omhoog wijst. Als ik het wel heb, is dit boek een debuut. En dan is het verrassend, omdat het eindelijk geeft een stichtend verhaal met waarachtige diepte. Eva komt tot de erkenning, dat een schijnbaar goede daad in kern een zondige is en dit is een zoo schelle reflex, dat de Eva van vóór en na die handeling als twee geheel verschillende, als de zelfzuchtige en de werkelijk bekeerde mensch een enkel oogenblik tegenover elkaar staan en de peillooze diepte van een ziel doen zien. De ongetrouwde moeder Eva heeft zich dapper door het leven geslagen en verkeert als modiste in goeden doen. Zoover is het verleden door haar achtergelaten, dat zij den vader van haar zoon, den huichelenden voorganger, vergeten is en liefde heeft opgevat voor een leeraar van den jongen. Zij zou kunnen trouwen, doch voordat zij haar jawoord geeft, komt de dominé haar vertellen, dat haar zondige verleider, geheel en al aan lager wal geraakt, tot oprecht berouw is gekomen en nu wil herstellen wat hij heeft misdaan. Oogenschijnlijk getroffen door wat de dominé haar voorhoudt, zegt zij, een jaar uitstel te verlangen en daarna met den boetvaardige te zullen trouwen, indien hij getoond heeft, werkelijk het goede te willen. Om hem in staat te stellen, voorloopig met het goede te beginnen, laat zij hem door den dominéé de helft van wat zij bezit, drieduizend gulden, overhandigen. De leeraar krijgt dus het jawoord niet, zal, in het voor hem gunstigste geval, eveneens een jaar moeten wachten. De boetvaardige, die zijn berouw inderdaad niet heeft gefingeerd, is haar zielsdankbaar, doch weerstaat de verleiding niet met het geld goeden zwier te maken. Na verloop van tijd komt dus de dominé, die van het huwelijksaanzoek van den leeraar heeft vernomen, zijn excuses aanbieden en Eva van haar belofte tegenover den verleider ontslaan. Dan echter erkent Eva, dat zij den zondaar niet wilde helpen, doch in het verderf storten, wat haar blijkbaar gelukt is en juist door die daad voelt ze zich aan hem, dien zij haatte verbonden. Hij hief zich niet tot haar op maar zij werd door haar eigen baatzuchtigheid tot hem omlaag getrokken. Niet voor dat de vader van haar zoon, opnieuw geheel verkommerd, in een ziekenhuis is gestorven voelt zij zich vrij om, met den leeraar, een nieuw geluk tegemoet te gaan. Om de knappe compositie vooral is deze roman de aandacht waard van in stichtelijke lectuur belangstellende lezers. Nieuwe Apeldoornsche Courant, 03-12-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster